Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ prostredníctvom Stránky www.shop.fontech.sk sprostredkúva zľavové Kupóny Poskytovateľa. Prevádzkovateľ má s Poskytovateľom uzatvorenú dohodu s presne stanovenými podmienkami na sprostredkovanie zľavových Kupónov. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude akceptovať Klientmi predložené Kupóny.

Vymedzenie základných pojmov:

Pokiaľ nie je v Ponuke alebo v Kupóne uvedené inak, nasledovné pojmy a skratky označené s veľkým začiatočným písmenom majú význam definovaný nižšie:

 1. „Prevádzkovateľ“ je spoločnosť Startitup s.r.o., Kutuzovova 11, Bratislava 831 03, IČO: 47759089, DIČ: 2024094149, IČ DPH: SK2024094149, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 98800/B
 2. „Stránka“je internetová stránka www.shop.fontech.sk prevádzkovaná Prevádzkovateľom;
 3. „Klient“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si využije zľavový Kupón na Stránke;
 4. „Poskytovateľ“je zahraničný predajca, s ktorým spolupracujeme;
 5. „Ponuka“ je ponuka tovarov uverejnená na Stránke. Ponuka obsahuje popis a opis Tovaru, hodnotu Kupónu, cenu Tovaru po aplikovaní Kupónu, percento zľavy, platobné podmienky, dobu platnosti Kupónu a podmienky použitia Kupónu. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť Ponuku, ako aj kedykoľvek zmeniť hodnotu Kupónu; 
 6. „Kupón“je potvrdenie o práve Klienta voči Poskytovateľovi, aby mu tento pri účtovaní ceny za Tovar odpočítal od konečnej ceny za Tovar sumu a/alebo percento z celkovej ceny za Tovar uvedené na Kupóne (tzv. zľava), a to za podmienok uvedených v Ponuke a /alebo na samotnom Kupóne, pričom Kupón je verejne dostupný pre každého a Poskytovateľovi je preukázaný v elektronickej podobe; 
 7. „Tovar“je tovar uvedený v Ponuke alebo Kupóne; 
 8. „Strany“sú Prevádzkovateľ a Klient;
 9. „VOP“sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Stránky pri poskytovaní služieb, ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Klienta, popr. Poskytovateľa pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke.
 1. Kupón

Na Stránke sú v určitých časových intervaloch (denných alebo iných) zverejňované Kupóny, prostredníctvom ktorých Klient môže dostať zľavu na Tovar u Poskytovateľa. Ponuka Kupónu je aktívna jej zverejnením na Stránke. Trvanie Ponuky, t.j. možnosti použiť Kupón je stanovené dohodou medzi Poskytovateľom a Prevádzkovateľom a Poskytovateľ ani Prevádzkovateľ sa nezaväzujú k žiadnej minimálnej dobe trvania Ponuky. Aktívnosť Ponuky, t.j. vznik záväzku Poskytovateľa vyplývajúceho z Kupónu, je limitovaná počtom Klientov, ktorí si Tovar z konkrétnej Ponuky zakúpia, ak nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak. Každý klient môže použiť ľubovoľný počet Kupónov, pokiaľ nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak. Avšak, pri predaji Tovaru zo strany Poskytovateľa bude zohľadnený vždy len jeden Kupón pre ten konkrétny Tovar. Kupón je možné využiť iba jednorazovo, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.

 1. Ochrana kupónu

Každý Kupón uvedený na Stránke je majetkom Prevádzkovateľa a je zakázané akékoľvek šírenie Kupónu na vlastné obohatenie bez predchádzajúceho výslovného súhlasu Prevádzkovateľa. Výnimku tvorí priama možnosť zdieľania Kupónu, ktorá je dostupná v popise Ponuky.

 1. Objednávka

Objednávka Tovaru prebieha priamo u Poskytovateľa, ktorý Tovar aj reálne skladuje a Klientovi odosiela. Klient za Tovar zaplatí u Poskytovateľa cez ponúkané platobné metódy. Prevádzkovateľ je len sprostredkovateľ služby a Kupónov. Poskytovateľ na Stránke propaguje Tovar, a to vrátane ceny ponúkaného Tovaru. Ceny ponúkaných Tovarov prostredníctvom Stránky sú uvádzané bez dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, poplatkov za poštovné a iných prípadných poplatkov. Odoslaním objednávky Poskytovateľovi Klient potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto Podmienok používania, ako aj obchodnými podmienkami Poskytovateľa daného Tovaru, akceptuje ich a zaväzuje sa nimi riadiť, a zároveň taktiež berie na vedomie, že zaslanie objednávky je záväzné a zahŕňa povinnosť Klienta zaplatiť cenu za Tovar Poskytovateľovi.

 1. Potvrdenie a storno objednávky

Potvrdenie objednávky a informáciu o odoslaní objednaného tovaru posiela Poskytovateľ e-mailom. Tento e-mail zároveň slúži ako doklad o záruke k Tovaru. Ak e-mail nebol doručený Klientovi, je potrebné o tom bezodkladne Poskytovateľa informovať. Pre storno objednávky, ktorá ešte nebola vybavená, je potrebné čo najskôr kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na Stránke a uviesť číslo objednávky spolu s priamou URL adresou na Tovar od Poskytovateľa. Vrátenie peňazí za stornovanú objednávku prebieha podľa podmienok, ktoré stanovil Poskytovateľ.

 1. Ceny a platba

Ceny ponúkaných Tovarov prostredníctvom Stránky sú uvádzané bez dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní; v cene tovaru taktiež nie sú uvedené i prípadné náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady, ktoré môžu byť Klientom znášané v súvislosti s dodaním tovaru.

Pri objednávke si Klient môže zvoliť príslušný spôsob úhrady tovaru; úhrada môže byť realizovaná niektorým z nasledovných spôsobov poskytnutých Poskytovateľom: platba platobnou kartou Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, platba prostredníctvom služby PayPal alebo prostredníctvom služby WebMoney.

 1. Doprava a doručenie tovaru

Doručenie Tovaru na adresu určenia zabezpečuje Poskytovateľ, ktorý Tovar odosiela priamo zo svojich skladových priestorov. Stránka nie je v doprave Tovaru nijak zainteresovaná. Poskytovateľ má pri každom Tovare uvedené príslušné spôsoby doručenia, ako aj ceny poštovného.

 1. Reklamácia a záruka

Všetok Tovar, ktorý si Klient zakúpi u Poskytovateľa podlieha záručným a reklamačným podmienkam, ktoré stanovil Poskytovateľ. Záruka na Tovar je teda poskytovaná zo strany Poskytovateľa. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Klientom. V prípade reklamácie tovaru je potrebné vopred informovať Poskytovateľa správou na Centrum podpory pre zákazníkov

 1. Zodpovednosť Poskytovateľa a Prevádzkovateľa

Informácie o cenách tovarov Poskytovateľa a zľavách uvedených na internetových stránkach www.shop.fontech.sk sú informáciami, ktoré poskytuje Poskytovateľ a Prevádzkovateľ tak nenesie zodpovednosť za ich správnosť. Vzhľadom k tomu, že tovar je dodávaný priamo Poskytovateľom, Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za riadne a včasné dodanie tovaru či poskytnutie služby Poskytovateľom. Klient je tak povinný svoje práva, najmä práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, a reklamácie a sťažnosti týkajúce sa týchto Tovarov a služieb uplatňovať priamo u Poskytovateľa.

Poskytovateľ ako dodávateľ Tovaru je plne zodpovedný za: dodanie tovaru, či poskytnutie služby Klientovi; za ich kvalitu a rozsah plnenia; za naplnenie práv a za plnenie všetkých práv Klienta a povinností vo vzťahu ku Klientovi v súvislosti s Tovarom vyplývajúcich z platných právnych predpisov (vrátane všetkých požadovaných informačných a iných povinností vo vzťahu ku Klientovi v súvislosti so sprostredkovaním zľávového Kupónu od Poskytovateľa prostredníctvom Stránky, ako aj v súvislosti s poskytovaním plnenia Klientovi. Prevádzkovateľ za uvedené v predchádzajúcej vete nezodpovedá. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na základe alebo v súvislosti so zmluvou a využitím služby Poskytovateľa, či tovarom Poskytovateľa.

 1. Poskytovateľ ako dodávateľ Kupónu je zodpovedný:
 •  za kvalitu a množstvo Tovaru,
 •  za dodanie Tovaru,
 •  za naplnenie práv Klienta z Kupónu,
 •  za pravdivosť a úplnosť a
 •  za plnenie všetkých práv Klienta vyplývajúcich z platných právnych predpisov, a to tak v súvislosti s použitím Kupónu ako aj v súvislosti s dodaním Tovaru.

Stránka nezodpovedá za veci podľa bodu 1 tohto článku, čo Klient berie na vedomie. Stránka zodpovedá len za riadne a včasné dodanie Kupónu spôsobom podľa týchto VOP. Stránka upozorňuje, že Tovar dodaný Poskytovateľom, ktorý môže byť poskytnutý na základe Kupónu, môže byť nebezpečný (ako smartfóny či iné elektronické zariadenia.) a je plne na uvážení Klienta, či o Tovar prejaví záujem.

 1. Poučenie spotrebiteľov o právach vznikajúcich z vadného plnenia, ako i o právach zo záruky a ďalších podmienkach uplatňovania týchto práv

Poskytovateľ (predávajúci) Tovarov ponúkaných prostredníctvom Stránky je povinný dodať vec či službu v zhode so zmluvou a bez právnych a faktických vád. Tovar musí byť poskytnutý v dojednanom množstve, akosti a prevedení. Ak akosť a vlastnosti nie sú medzi účastníkmi dojednané, Poskytovateľ (predávajúci) tovaru zodpovedá za to, že poskytované plnenie má obvyklé vlastnosti a zodpovedá povahe a účelu zmluvy. Ak akosť nie je výslovne dojednaná, je poskytovateľ povinný plniť v priemernej strednej akosti. Tovar má vadu, ak nemá vlastnosti, o ktorých Poskytovateľ Klienta uistil, alebo ktoré Klient vzhľadom k Ponuke a zvyklostiam dôvodne očakával.

Klient nemá práva z vadného plnenia, ak sa jedná o vadu, ktorú sám spôsobil. To neplatí, ak ho Poskytovateľ výslovne ubezpečil, že Tovar je bez akýchkoľvek vád.

Poskytovateľ Tovarov ponúkaných prostredníctvom Stránky zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri jeho dodaní. Zákon, jeho vykonávací predpis, dohoda účastníkov alebo jednostranné vyhlásenie Poskytovateľa môžu ustanoviť, v ktorých prípadoch sa zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytujú do určenej alebo dojednanej doby po splnení. Ak nie je záruka dojednaná v zmluve, či stanovená zákonom, môže ju Poskytovateľ prevziať vyhlásením v záručnom liste, prípadne vyznačením záručnej doby alebo doby použiteľnosti či trvanlivosti veci na obale. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Vyhlásením v záručnom liste vydanom Klientovi – spotrebiteľovi alebo v reklame môže Poskytovateľ poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v zákone (v záručnom liste určí Poskytovateľ podmienky a rozsah tejto záruky).

Klient je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u kúpeného spotrebného tovaru v dobe 12 mesiacov od prevzatia. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim - spotrebiteľom. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než Poskytovateľ, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci – spotrebiteľ objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Ak o to spotrebiteľ požiada, potvrdí mu u kúpnej zmluvy Poskytovateľ v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade vadného plnenia.

V prípade ak spotrebiteľ zistí vadu, oznámi to bez zbytočného odkladu Poskytovateľovi a predmet plnenia odovzdá Poskytovateľovi, alebo ho podľa jeho pokynov uschová alebo s ním inak vhodne naloží tak, aby vada mohla byť preskúmaná.

Poskytovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Poskytovateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Poskytovateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu – podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Poskytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny.

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú Poskytovateľ zodpovedá, má kupujúci - spotrebiteľ namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

V prípade právnych vád plnenia (a ak sa jedná o vadu za ktorú Poskytovateľ zodpovedá), ak neprichádzajú do úvahy nároky podľa predchádzajúcich odsekov), môže spotrebiteľ spravidla od zmluvy odstúpiť.

Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré mal tovar pri jeho dodaní, a za vady, ktoré sa vyskytli v záručnej dobe, je spotrebiteľ povinný uplatniť vždy bez zbytočného odkladu.

 1. Autorské práva

Stránka je vlastníkom FonTech Shop. FonTech Shop je autorským dielom i databázou v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z., autorský zákon, v platnom a účinnom znení. Stránka vykonáva všetky majetkové práva vzťahujúce sa k FonTech Shop.sk. Obsah FonTech Shop nie je možné uchovávať, upravovať, šíriť ani k nemu vykonávať iné majetkové práva, okrem prípadov ak by k takémuto konaniu udelil Stránka vopred svoj súhlas.

 1. Záverečné ustanovenia

Prístup na Stránku a používanie Stránky je bezplatné. Klient však sám znáša svoje vlastné náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu a používania Stránky (t.j. náklady na internetové pripojenie a iné), ktoré si hradí Klient sám a to podľa dohodnutých podmienok s dodávateľmi takýchto služieb pre Klienta.

Kliknutím na odkazy na Stránke dôjde k opusteniu Stránky a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov. Stránka si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť prístup Klienta na Stránku. Klient nesie zodpovednosť za škody vzniknuté neoprávneným zásahom Klienta do Stránky alebo systému, ktorý realizuje prenos zo Stránky tretím osobám.

Pokiaľ je alebo sa stane niektoré z ustanovení VOP neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Prevádzkovateľ môže znenie týchto Podmienok používania meniť alebo dopĺňať. Stránka bude informovať zákazníkov o zmene VOP. Nové VOP nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia na Stránke a nahrádzajú ich predchádzajúce znenie a v prípade objednávok sa budú aplikovať na objednávky zaslané po nadobudnutí ich účinnosti.